ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR VILLA ATALANDIA

  1. Huurovereenkomst

De verhuurder en huurder komen uitdrukkelijk overeen dat de huurovereenkomst tot stand kan komen door het versturen van e-mails.

De huurovereenkomst zal het adres van de vakantiewoning, de huurperiode, de aankomst- en vertrektijd, de huurprijs, de waarborgsom, en de betalingstermijnen vermelden.

Bij schriftelijke of per e-mail bevestiging door de huurder van de door de verhuurder overgemaakte huurovereenkomst wordt de huurovereenkomst tussen partijen gesloten en aanvaardt de huurder hiermee deze algemene huurvoorwaarden, zonder enig voorbehoud.


  1. Wijze van betaling

Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50 % van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient minstens 30 dagen voor de aankomst / ingebruikname van het goed betaald te worden.

De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is.

Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk of per e-mail van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van het verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 50 % geldt dan als de helft van de annuleringskost.

Indien de huurovereenkomst binnen 30 dagen voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan.


  1. Aantal personen

De vakantiewoning is geschikt voor maximum 14 personen.

De verhuurder heeft het recht de huurder de vakantiewoning te ontzeggen indien dit aantal overschreden wordt, zonder enig recht op vergoeding of terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.


  1. Onderverhuring

Onderverhuring van de vakantiewoning is niet toegestaan.


  1. Waarborg

Ten laatste 2 weken voor de aankomst wordt aan de verhuurder een waarborg betaald ten bedrage van € 2.500,00 alvorens de huurder de vakantiewoning in gebruik mag nemen. Deze zal na aftrek van eventuele vergoeding bij schade of verlies, uiterlijk binnen de 14 dagen na vertrek terug betaald worden.

De terugbetaling gebeurt via een overschrijving op het rekeningnummer dat door de huurder opgegeven is.

Indien de huurder dit wenst, kan het bedrag ook via creditcard gereserveerd worden.


  1. Aanvaarding van goede staat – zorg voor huis en omgeving – aansprakelijkheid

De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid.

Bij vaststelling van enige schade bij aanvang van de huur heeft de huurder de verplichting dit onmiddellijk, binnen de 24 uur, telefonisch en gevolgd door een e-mail, te melden aan de verhuurder. Indien de huurder geen opmerkingen maakt bij de aanvang van de huur zal alle schade welke de verhuurder vaststelt na het einde van de huur onweerlegbaar vermoed worden schade te zijn veroorzaakt door de huurder.

Indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets voordoet, wordt de klacht enkel in behandeling genomen, indien die binnen de 24 uur telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een e-mail.

Van de gehuurde vakantiewoning dient door de huurder en zijn reisgenoten met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving. De huurder zal zich als een goede huisvader gedragen en zal tijdens het verblijf de vakantiewoning behoeden tegen brand, vorstschade, inbraak enz….

Organiseren van exuberante drankpartijen in de vakantiewoning is niet toegelaten. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken en worden alle gasten verwijderd. Dit zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

In de woning geldt een niet-roken beleid. Buiten de vakantiewoning is roken toegestaan, doch de huurder dient ten allen tijde de sigarettenpeuken te verwijderen ten laatste bij het verlaten van de vakantiewoning.

De huurder is aansprakelijk voor schade die door hem, door of aan zijn reisgenoten of door of aan eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden.

Wanneer schade na vertrek van de huurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan de huurder en zijn reisgenoten (dit zowel binnen als buiten).

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de vakantiewoning of het zwembad.

De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.


  1. De reiniging

De woning wordt om de andere dag gepoetst zonder meerkost.

Hetzelfde geldt voor het verversen van het linnen.

Indien de huurder dagelijkse schoonmaak wenst, wordt hiervoor door de verhuurder een uurprijs van € 30,00 aangerekend voor het poetsen. Wenst de huurder graag ook dagelijks verversen van het linnen, dan wordt hiervoor een forfaitaire vergoeding van € 50,00 per reinigingsbeurt aangerekend, bovenop de uurprijs voor het werk.


  1. Annulatie

Bij annulatie door de huurder zal hij volgende vergoedingen verschuldigd zijn:

Tot 30 dagen voor aanvang : 50 % van de huur

Minder dan 30 dagen voor aanvang: 100 % van de huur

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden.

De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen, zonder enig recht op bijkomende vergoeding.


  1. Bezoek van de verhuurder of de contactpersoon ter plaatse

Het is de verhuurder en de contactpersoon ter plaatse toegestaan, door middel van een afspraak met de huurder, het goed te bezoeken, met als doel na te gaan of alle verplichtingen uitgevoerd worden of indien er noodzakelijke werken uitgevoerd moeten worden.


  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst.

In geval van geschil, is enkel de rechtbank van Lassithi in Neapoli bevoegd, tenzij de huurder in België woont, in welk geval de Vrederechter van het kanton Zelzate bevoegd is.